logo3

Regulamin szkoły tenisowej

1. Organizatorem lekcji tenisa ziemnego zwanych szkółką tenisową jest Sports School  Kolesar.

2. Uczestnikiem lekcji tenisa ziemnego jest osoba spełniająca warunki niniejszego regulaminu.

3. Opłaty należy wnosić zgodnie z harmonogramem wpłat. Termin ten może ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

4. W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora opłata zostanie zwrócona.

5. W przypadku choroby dziecka i bezzwłocznym poinformowaniu o tym fakcie trenera istnieje możliwość odpracowania zajęć.

6. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do uzyskania zwrotu płatności za te zajęcia.

7. Brak odwołania zajęć z minimum 48-godzinowym obliguje do zapłaty za te zajęcia.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w przypadku jej nierentowności.

9. Nie wniesienie obowiązującej opłaty w określonym terminie uprawnia Organizatora do odsunięcie Uczestnika od zajęć.

10. Uczestnictwo w zajęciach tenisa oznacza akceptację regulaminu.